ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 
แบ่งเบาความคับคั่งของการจราจรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ-ชลบุรี) ในช่วงเข้าออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมทั้งบรรเทาผลกระทบต่อปัญหาการจราจรในโครงข่ายทางหลวงใกล้เคียง
   
 
   
รองรับปริมาณการจราจรและขนส่ง เข้าออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และสอดรับกับแผนพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
   
 
 
เพิ่มศักยภาพการเดินทาง การขนส่ง และการท่องเที่ยว โดยผู้ใช้ทางสามารถเชื่อมต่อการเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
   
 
   
เพิ่มเส้นทางเลือกในการเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและการเดินทางสู่พื้นที่ภาคตะวันออก โดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วนและช่วงวันหยุดเทศกาล