ขอบเขตของการศึกษา

งานศึกษาความเหมาะสมของโครงการทางยกระดับช่วงศรีนครินทร์ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 มีขอบเขตการศึกษาครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

   1. งานทบทวนการศึกษาและแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

        - รวบรวมรายงานการศึกษาของกรมทางหลวงและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รวมทั้งทบทวนแผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมือง แผนพัฒนาโครงข่ายคมนาคม แผนหลักการขนส่งและจราจร

        - ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของโครงการหรือการเอื้อประโยชน์ของโครงการต่อแผนงานพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร  แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม เป็นต้น  รวมทั้งทบทวนแผนงานโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

   2. งานศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคม

        - ศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่อิทธิพลของโครงการ  ซึ่งข้อมูลที่ศึกษาประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์มวลรวม ประชากร การจ้างงาน รายได้ จำนวนรถจดทะเบียน ข้อมูลอุตสาหกรรม ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ดัชนีชี้ภาวะเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนข้อมูลเศรษฐกิจอื่นๆ ที่จำเป็น อันจะเป็นผลต่อการจราจรในพื้นที่ศึกษา

        - ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอื่นที่จะมีผลต่อการจราจรในอนาคต

   3. งานศึกษาด้านการจราจรและขนส่ง

        - ทำการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการคมนาคมและขนส่งที่เกี่ยวข้องทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการคาดการณ์ปริมาณจราจรในอนาคต

        - สำรวจสภาพการจราจรในปัจจุบัน โดยการนับรถแยกประเภท การสำรวจจุดต้นทาง-ปลายทาง การสำรวจความเร็ว และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับปริมาณการจราจร บนโครงข่ายทางหลวงที่เกี่ยวข้อง

        - จัดทำแบบจำลองด้านการจราจร (Traffic Model) รวมทั้งคาดคะเนอัตราการเพิ่มของปริมาณการจราจร และพยากรณ์ปริมาณการจราจรในอนาคตตลอดอายุโครงการ

   4. งานศึกษาทางเลือกและรูปแบบของโครงการ

        - เสนอทางเลือกและรูปแบบการพัฒนาโครงการ และเสนอแนะหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกทางเลือกและรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม

        - ศึกษาเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย ของแต่ละทางเลือก ให้ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้าน เศรษฐกิจ ด้านวิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมประชาชนมาประกอบการพิจารณาด้วย

   5. งานศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการการเดินทางให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

        - รวบรวมและทบทวนเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของแต่ละระบบ และคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการบริหารจัดการทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงที่ดำเนินการศึกษา พร้อมทั้งประเมินค่าใช้จ่ายลงทุนเบื้องต้น (Capital cost) ) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบ รวมทั้งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ

   6. งานศึกษาด้านวิศวกรรม

        - งานสำรวจแนวเส้นทางโครงการ รวมทั้งการเชื่อมต่อกับโครงข่ายใกล้เคียง   สำรวจสภาพภูมิประเทศ สำรวจรายละเอียดสองข้างทาง ทางแยกและย่านชุมชน รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ข้อมูลทางอุทกวิทยา รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการออกแบบ  และในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเวนคืนที่ดินเพิ่มเติม ให้ทำการสำรวจขอบเขตพื้นที่ของแนวเขตทางที่ต้องเวนคืน และประเมินจำนวนทรัพย์สินและค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

        - งานสำรวจวิเคราะห์สภาพธรณีวิทยา  ทำการศึกษาสภาพโครงสร้าง คุณลักษณะ และคุณสมบัติทางธรณีวิทยาและปฐพีกลศาสตร์ในพื้นที่ศึกษา รวมทั้งพื้นที่แหล่งวัสดุ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการออกแบบเบื้องต้นด้านงานทาง  งานโครงสร้างทางยกระดับ เป็นต้น

        - งานออกแบบเบื้องต้น ประกอบด้วย งานออกแบบด้านงานทาง งานโครงสร้างสะพานและทางแยกต่างระดับ งานออกแบบด่านเก็บค่าผ่านทาง และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับทางหลวงพิเศษ ตลอดจนออกแบบด้านการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการที่เสนอแนะจากการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

        - งานคำนวณปริมาณงานก่อสร้างและประเมินราคาค่าก่อสร้างของโครงการ

        - งานประเมินค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและงานระบบอื่นๆ

   7. งานศึกษาด้านการวิเคราะห์โครงการ

        - งานวิเคราะห์โครงการด้านเศรษฐกิจ ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ของโครงการ  และแสดงผลการวิเคราะห์ในรูปของผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ (Economic Internal Rate of Return: EIRR) อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio: B/C) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) และอัตราผลตอบแทนปีแรก (First Year Rate of Return: FYRR) พร้อมทั้งวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity Test) ให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

        - งานวิเคราะห์โครงการด้านการเงิน ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและรายได้ทางการเงินของโครงการ  และแสดงผลการวิเคราะห์ในรูปของอัตราผลตอบแทนทางด้านการเงิน (Financial Internal Rate of Return: FIRR) พร้อมทั้งวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการทางการเงิน

        - งานศึกษารูปแบบการบริหารงานและจัดทำแผนการลงทุนร่วมกับเอกชน  ศึกษารูปแบบการลงทุนร่วมกับเอกชน วิเคราะห์เปรียบเทียบความคุ้มค่าทางการเงินในการให้เอกชนร่วมลงทุน

        - งานศึกษาด้านแผนดำเนินงานโครงการและงบประมาณ จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการในแต่ละขั้นตอนต่างๆ  และจัดทำแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับแผนดำเนินงาน

   8. งานศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

        - งานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination : IEE) ประกอบด้วย การรวบรวม การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้น โดยครอบคลุมองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชีวิต รวมทั้งสิ้น 37 ปัจจัย และทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นในแต่ละทางเลือก เพื่อคัดกรองปัจจัยสิ่งแวดล้อมสำหรับนำไปใช้ประกอบในการพิจารณาหลักเกณฑ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมในการคัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสมร่วมกับด้านเศรษฐกิจและวิศวกรรม  รวมทั้งคัดกรองปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญเพื่อไปศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ต่อไป

        - งานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นรายละเอียด (Environmental Impact Assessment : EIA)  เป็นการนำประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญที่ได้จากผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นมาทำการศึกษาวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทางเลือกที่ได้รับการคัดเลือกโดยละเอียด รวมทั้งเสนอมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

        - งานศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Economic) ประเมินมูลค่าของผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการ เพื่อนำผลการประมาณการค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนด้านสิ่งแวดล้อมไปผนวกรวมเพื่อการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจของโครงการ

   9. การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation)

        - ในการศึกษาของโครงการจะจัดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่ววนได้มีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการและมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล และร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาของโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการศึกษา (ดังรูปที่ 2) โดยแผนการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการ ประกอบด้วย 6 แผนงาน ดังต่อไปนี้

1.   แผนการประชาสัมพันธ์โครงการ

เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ รวมไปถึงสาธารณชนในวงกว้าง ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ความก้าวหน้าในการศึกษา รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ โดยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิเช่น แผ่นพับ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เอกสารประกอบการประชุม เว็บไซต์ (Web site) ของโครงการ เป็นต้น ซึ่งจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการศึกษา

2. แผนการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1)

เพื่อแนะนำและให้ข้อมูล เหตุผล ความจำเป็น วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตและแนวทางการศึกษาของโครงการในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำไปประกอบการศึกษาในขั้นตอนต่อไป

3. แผนการประชุมเพื่อพิจารณารูปแบบทางเลือกโครงการ (กลุ่มย่อยครั้งที่ 1)

เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกโครงการ แนวคิดในการพัฒนาโครงการ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายระดับชุมชน อันได้แก่ ผู้นำชุมชนและประชาชนผู้มีส่วนได้เสียบริเวณพื้นที่ศึดกษา และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกทางเลือกและรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม

4. แผนการประชุมสรุปรูปแบบโครงการที่เหมาะสม (สัมมนาครั้งที่ 2)

เพื่อนำเสนอผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม  และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการพัฒนาโครงการที่ได้รับการคัดเลือก

5.  แผนการประชุมปรึกษาหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อยครั้งที่ 2)

เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดของทางเลือกที่ได้รับการคัดเลือกให้แก่กลุ่มเป้าหมายระดับชุมชน อันได้แก่ ผู้นำชุมชนและประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ และหารือเกี่ยวกับผลกระทบและมาตรการในการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำมาประกอบการกำหนดมาตรการให้ครอบคลุมตามที่ชุมชนมีข้อห่วงกังวล

6.  แผนการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 3)

เพื่อนำเสนอผลการศึกษาทั้งหมดของโครงการ  ตลอดจนมาตรการในการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงผลการศึกษาของโครงการให้มีความเหมาะสมต่อไป