วัตถุประสงค์ของโครงการ
 
เพื่อเสนอแนวทางการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดจาก
การเดินทางเข้าและออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
   
 
   
เพื่อศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบและตำแหน่งการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางให้มีผลกระทบกับจราจรที่น้อยที่สุด
   
 
 
เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และด้านการเงินของรูปแบบที่เหมาะสมพร้อมออกแบบเบื้องต้น
   
 
   
เพื่อเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการการเดินทางให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
 
 
   
เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) พร้อมทั้งเสนอแนะ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 
 
   
เพื่อดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ