ขั้นตอนที่ 1 งานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination : IEE)

         เป็นการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของรูปแบบทางยกระดับจำนวน 3 รูปแบบทางเลือก เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของทางเลือกต่าง ๆ โดยใช้วิธี Leopold Matrix และผลการศึกษาที่ได้จะไปกำหนดประเด็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ซึ่งจะนำไปประกอบการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบทางยกระดับที่เหมาะสม ร่วมกับการศึกษาด้านเศรษฐกิจและวิศวกรรม อันจะนำไปสู่แนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมที่สุด เพื่อนำมาใช้ในการศึกษาเปรียบเทียบคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสรุปประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ เพื่อนำไปศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) สำหรับรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสมต่อไป

 

พื้นที่ศึกษา 

ครอบคลุมพื้นที่ตามแนวเส้นทางโครงการ ในรัศมี 500 เมตรส่วนแหล่งโบราณคดี/แหล่งประวัติศาสตร์ ศึกษาครอบคลุมพื้นที่ในรัศมี 2 กิโลเมตร

องค์ประกอบและปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ทำการศึกษา

         การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นได้ทำการศึกษาครอบคลุมองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ รวม 4 ประเภท คือ สิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อมทางด้านชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต โดยมีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ทำการศึกษาครอบคลุมทุกปัจจัยตามที่กำหนดใน แนวทางการในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทางหลวง (Guidelines for Preparation of Environmental Impact Statement of a Road Scheme) ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง (ปรับปรุงครั้งที่ 4, กันยายน 2553)  ซึ่งมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ทำการศึกษาดังนี้

 

ขั้นตอนที่ 2 งานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (Environmental Impact Assessment : EIA)

        จะทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียดของรูปแบบทางยกระดับที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งมีความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยศึกษาในประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญที่คัดกรองมาจากการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนนี้จะทำการสำรวจและเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียด รวมทั้งจะเสนอแนะมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่นำไปศึกษาในขั้นการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA)

          ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งพิจารณาจากขนาดและความสำคัญของผลกระทบเป็นสำคัญ โดยปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบด้านลบจากกิจกรรมโครงการในระดับปานกลาง และผลกระทบที่มีความสำคัญในระดับปานกลาง ขึ้นไป ซึ่งจะนำไปศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด รวมทั้งเสนอมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว  จากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการทั้งหมด 36 ปัจจัย สามารถสรุปปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อนำไปวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) จำนวน 18 ปัจจัย สรุปได้ดังนี้

1)   ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ประกอบด้วย 5 ปัจจัย

 • ทรัพยากรดิน                           
 • น้ำผิวดิน                               
 • อากาศและบรรยากาศ
 • เสียง
 • ความสั่นสะเทือน

2)   คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์  ประกอบด้วย 3 ปัจจัย

 • การคมนาคมขนส่ง                     
 • สาธารณูปโภค
 • การระบายน้ำและการควบคุมน้ำท่วม

3)   คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต  ประกอบด้วย 10 ปัจจัย

 • สภาพเศรษฐกิจ-สังคม                 
 • การโยกย้ายและการเวนคืน            
 • การสาธารณสุข                            
 • อาชีวอนามัย                               
 • อุบัติเหตุและความปลอดภัย
 • ความปลอดภัยในสังคม
 • สุขาภิบาล
 • ผู้ใช้ทาง
 • ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
 • สุนทรียภาพ